اطلاع رسانی ارتباط همراه جهانی جزیره در خصوص خدمات ( بروشور، وب سایت ، فروشگاه و...)

میزان رضایت شما از نحوه دریافت پذیرش

میزان دقت و سرعت عمل ارتباط همراه جهانی جزیره در انجام خدمات

میزان سرعت عمل ارتباط همراه جهانی جزیره در پاسخگویی به مکاتبه و درخواست ها

میزان توانمدی و صلاحیت پرسنل در زمینه خدمات مورد نظر

بر خورد پرسنل با مشریان ( در مذاکرات حضوری ، تلفنی ؛ مکاتبات و... )

میزان انطباق کلی خدمات با انتظار شما

کیفت خدمات ما نسبت به شرکت های دیگر

سهولت در دسترسی شما به خدمات شرکت ارتباط همراه جهانی جزیره