شرکت ارتباط همراه جهانی جزیره همواره خواهان جلب رضایت مشتریان و بهرمندی از نظرات آنان و همچنین پیرو برقراری شفافیت کامل و رعایت استانداردهای اخلاقی در کسب و کار خود بوده که در این راستا، بررسی نظرات و پیگیری فوری شکایات را در دستور کار خود قرارداده است.به شما اطمینان می دهیم که نظرات و شکایات شما ثبت و توسط واحد مربوطه رسیدگی شود.
*نظرات و پیشنهادات شما عزیزان یاری رسان ما در ارائه خدمات هر چه مطلوب تر به شما خواهد بود*